پراکندگی از مانع (تپه)  (آبی: قدرمطلق) 

انرژی برابرِ ارتفاعِ مانع است که باعث می‌شود ذره تاخیرِ فاز بسیار
بلندی پیدا کند و در ناحیه‌ی پتانسیل گیر بیافتد.