پهن‌شدگی بسته‌ی ‌موج ذره‌ی آزاد (آبی: قدرمطلق تابع، قرمز: قسمت حقیقی، سبز: قسمت مجازی)

بسته‌ی موج بدونِ مقدار‌چشم‌داشتیِ تکانه

بسته‌ی موج با مقدارچشم‌داشتی تکانه