پراکندگی از پله (آبی: قدرمطلق)اگرچه انرژیِ چشم‌داشتی کمتر از ارتفاعِ پله است، چون در بسطِ فوریه‌ی بسته‌ی موج مولفه‌هایِ با انرژیِ بیشتر وجود دارد، کسری از موج به شکلِ موجِ رونده از پله عبور می‌کند.