پراکندگی از چاه  (آبی: قدرمطلق) 

در موج بازگشتی یک افت (فرورفتگی) در دامنه دیده می‌شود که به دلیل تداخل مخرب بین موج ورودی و برگشتی است.