پهن‌شدگیِ بسته‌ی موج ذره‌ی آزاد

پراکندگی از پتانسیل پله

پراکندگی از پتانسیل مانع (۱)

پراکندگی از پتانسیل مانع (۲)

پراکندگی از پتانسیل چاه

مکانیک موجی

در روبرو به نمونه‌هائی از رفتار بسته‌ی موج درمکانیک موجی لینک
داده شده است. نمونه‌ها با استفاده از نرم‌افزار متمتیکا 7 تهیه شده‌اند.
در همه‌ی نمونه‌هایِ ارائه‌شده داریم:

شرط تداخل مخرب در موجِ بازگشتی از پتانسیل پله‌ای:

مراجع:
۱) فیزیک کوانتومی، گاسیوروویچ
۲)  پراکنش در یک بُعد، م. خرمی (لینک به مقاله)

قدردانی: از خرمی به خاطر توضیح و تصحیح در مورد پراکندگی با انرژی برابر ارتفاع پله ممنون‌ام.