جلسات تمرین و جبرانی:

: درس (جبرانی)
:  تمرین
: درس (جبرانی)حل تمرین (استفاده با مسئولیت شما): 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 9 , 10 , 11 , 12 , 13

فیزیک ۲

میان‌ترم اول: ۲۰ فروردین، یک‌شنبه
میان‌ترم دوم: ۳۱ اردیبهشت، یک‌شنبه
پایان‌ترم: ۱۳ تیر

نمره‌ی نهائی = میانگین میان‌ترم و پایان‌ترم + ۲ نمره تمرین

نمره‌ی تمرین و امتحانات خود را اینجا ببینید

نوبتهای تمرین

  نوبت
  ۱ (تحویل ۷ اسفند)
  ۲ (تحویل ۱۴ اسفند)
  ۳ (تحویل ۲۱ اسفند)
  ۴ (۳۰ فروردین)
  ۵ (۶ اردیبهشت)
  ۶ (۱۰ اردیبهشت)
  ۷ (۱۷ اردیبهشت)
  ۸ (۲۴ اردیبهشت)
  ۹ (۳۱ اردیبهشت)
  ۱۰ (۷ خرداد)
  ۱۱ (۱۴ خرداد)
  ۱۲ (۲۱ خرداد)
  ۱۳ (۲۴ خرداد)