محتوای آموزشی:

مثال‌هائی از مکانیک موجی

سرعت گروه و محیط پاشنده

 

 

فیزیک ۱

فیزیک ۳

فیزیک محاسباتی