مقاله‌های فارسی:

۱) مشابه‌یابی برای مسائل فیزیک: خم‌های کم‌ترین‌زمان و هم‌زمان
۲) ساعت آفتابی
۳) هیچ مسئله‌ای ساده‌ی ساده نیست
۴) یادداشتی بر ناورداهای بی‌دررو
۵) چرا F=ma؟
۶) پراکنده‌گی از پتانسیل باد برد محدود در مکانیک کلاسیک
۷) یادداشتی بر سیستم آحاد و ثوابت فیزیکی
۸)
۹)
۱۰) اصل کم‌ترین کنش و معادله مسیر: مرور
۱۱)
۱۲) الفبای مونت‌کارلو با متمتیکا


محتوای آموزشی:

مثال‌هائی از مکانیک موجی

سرعت گروه و محیط پاشنده

 

فیزیک ۱

فیزیک ۳

فیزیک محاسباتی